Akılcı İlaç Kullanım Politikası

 

1.   AMAÇ:  Hastanedeki akılcı ilaç kullanımına yönelik uygulamaların belirlenmesi.

 

2.   KAPSAM:Hastalara verilecek ilaç tedavilerinin uygunluğunu ,bunun kontrolü için kurulan Akılcı İlaç Kullanımı sorumlu ekibinin görevlerini kapsamaktadır.

 

3.   SORUMLULAR: Akılcı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekip Başhekim Yardımcısı,Yönetimden 1 temsilci,Eczacısı , Hekim, Hemşire

 

4.   TANIMLAR:

Akılcı İlaç Kullanımı:Hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ,bireysel özelliklerini karşılar dozda , gerekli zaman süresince kendileri ve içinde yaşadıkları toplumun ödeyebileceği maliyette ilaç kullanımıdır.

Akılcı İlaç Kullanımı,bir hastalığın önlenmesi,kontrolaltına alınması veyatedaviedilmesi içinbirilacınkullanılmadanönce mutlaka 5 yönden doğru olduğundan eminolmaktır.

-Doğruİlaç,

-DoğruKişi için,

-Doğrumiktarda

-Doğruzamanda ,

-Doğruşekilde( yutma,çiğnemegibi)

 

5.  UYGULAMA

5.1.HastanemizdeAkılcı İlaçKullanımına yönelik politikaların belirlenmesivebunların uygulanması için;‘Akılcı İlaç KullanımındanSorumluEkip ‘ kurulmuştur.

5.2. AkılcıİlaçKullanımından SorumluEkibinSorumlulukları:

- Hastanemiziçinakılcı ilaçkullanımı ileilgili politikaları belirlemek.

- Akılcı İlaçkullanımı ileilgili hastane içindeçalışmalarplanlamakveuygulamak.

- Hekimvepersonelebu konuda eğitimplanlamakve uygulamak.

- Yatanhastalara konu ileilgili eğitimverilmesinisağlamaktır.

5.3.Hekimlerin Sorumlulukları

- Hastayadoğrutanınınkonulması

- Tedaviamaçlarınınbelirlenmesi

- Değişikseçenekleriçerisinden etkinliği kanıtlanmışgüvenilir tedavinin seçilmesi.

- Uygun birreçete yazılması

- Hastayaaçıkbilgilervetalimatlarvererektedaviyebaşlanması

- Tedavininsonuçlarınınizlenmesivedeğerlendirilmesinden sorumludur.

- Hastayatanısı dışında ilaçuygulamasıyapılacaksa nedenininaçıklanması.

 

5.4Hemşirelerin Sorumlulukları:

- Hekim tarafındanverilen ilaçtedavilerindehastalarıntakibini yaparakilaçetkinliğininrapor

edilmesinden

-Tedavisüresincehekimle iletişimhalindeolmaktansorumludurlar.

-Güvenliilaçkullanımıkonusunda tanımlanmalı, en iyi şekildeanamnez alınmalıvetedavi amaçlarıbelirlenmelidir.  ( İlacın hasta içinetkinliği ,güvenliliği, uygunluğu vemaliyetigibi.)

- Hekim tarafındanilaçtedavisiningerekliolmadığınakarar verilmelidir.

-Hastanın kullandığı  diğerilaçlar vealışkanlıklar sorgulanmalıdır.

-Hastanın tedaviyeuyumunu arttırmakiçinilaçtedavisi basitleştirilmeli ,hastayauygun

formlar verilmelidir.

-Hastaileyakınına ilaçvekullanımı hakkındayeterliveanlaşılır bilgilerverilmelidir. Anlaşılması kolaybirreçetedüzenlenmeli, hastayakınınında ilaçkullanımını denetlenmesi sağlanmalıdır.

- Tedavininetkinliği takipedilmeli, duruma göredozartırımıveyatedavinin sonlandırılmasınakararverilmelidir.

- Hastalarınyataraktedavisininhastayahekimtarafındanuygulanacakilaçtedavisi hakkında

bilgi verilmelivebubilgi hemşiresi tarafındanpekiştirilmelidir.

-  HemşirelertarafındanyapılantedavitakiplerindeSözlüveTelefonla HekimTalimatları

FormuveİlaçYönetimi Prosedürünegörehareketedilmelidir.

 

6.AKILCI İLAÇPOLİTİKASI


 •   Doğru tanıya dayanmak. 
 •   Uygun ilacı seçmek; gereken dozunu, uygun yoldan  tedavi sanatı ile sunmak ve yeterli süre kullanmak.
 •   Tedavi başarısını değerlendirmek; yan etkileri ve hastanın uyumunu izlemek.
 •   Birden çok ilaç kullanılacaksa etkileşimlerini değerlendirmek.
 •   Tasarlanan tedavinin gerçekleşebilirliğini ve mâliyetini dikkate almak.
 •  Tüm çalışanlarımızda ve hastalarımızda akılcı ilaç kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak,
 • Akılcı ilaç kullanım anlayışını başta tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza bilgilendirme araçları kullanarak farkındalık kazandırmak ve davranış değişikliği oluşturmaktır.

 

6.2HastanınBilgilendirilmesi

 

- Hastahastalığıvetedavisihakkında bilgilendirilir.

 

- İlaç veİlaç dışıtedavi ileilgilitalimatlar veuyarılaranlatılır.Hastanınbilgilendirilmesi aşağıdaki  unsurlara dikkatedilir.

Tanıhastanın probleminintanımlanmasında aşağıdaki maddeleredikkatedilir;

- Hastalıkveya rahatsızlık,

- Alttayatan hastalığa aitbelirtiler,

- Psikolojikveya sosyal problemler,anksiyete

- Tedaviyeuyumsuzluk

-İlaçlarınyanetkileri

- Yeniden ilaçyazdırma isteği

- Koruyucu tedavi isteğİ

 

6.2.1.İlacınEtkileri

- İlaç neden gereklidir.

- Hangi semptomlardüzelecek.

 

6.2.2.YanEtkileri

 • Nelerdir, nasıl farkedilir?
 • Nekadarciddidir, nasıltedavi edilir?

 

6.2.3.Talimatlar

 

 • İlaç nasıl alınmalı,nezamanalınmalı?
 • Nekadar süredevam edilmeli?

 

6.2.4.Uyarılar

 

 • İlaç nezamanalınmamalı,
 • Azami doznedir?

 

6.2.5.Kontrol

 

 • Nezamangereklidir.?
 • Hangi durumlarda daha öncedengelmelidir.?

 

6.3.Tedavi

 

 • Hastaiçintedaviamacı belirlenir
 • Daha öncebuendikasyoniçinseçilentedavininhastaiçinetkililik,güvenlilik ,uygunluk ve maliyetaçısındandoğruseçenekolupolmadığını sorgulanır.
 • Alternatiftedavi planlarınınuygulanabilirliğini vemaliyetleri dikkatealınarakseçimyapılır.
 • Doğruhastaya,doğruilaçverilmesi.
 • Hekiminyazdığı ilacındoğruanlaşılması dozajlarınvesaatlerindoğrualınmasıvehastaya doğruşekildeyapılması
 • İlaç envanterlerinindoğrututulması
 • İlaçlara sadeceyetkilikişilerinulaşabilmesi,

 

 6.4Sonuçların İzlenmesi

Tedavininsonuçlarıizlenir,gerekirsetedaviyedevamedilir veya durdurulur.

 

6.5.SonuçDeğerlendirmesi
  Tedavi başarılı olmadıysa başarısızlıknedenlerianlaşılması içinbasamaklar gözden geçirilir.

 

6.6.YanEtkilerin Bildirimi

İlaç kullanımındaortaya çıkanistenmeyen yanetkileriizlenir vebildirimiyapılır.